Máy trộn bột trét tường, bột bả

Máy trộn bột trét tường, bột bả - Máy trộn bao gồm 1 bồn chứa, ở bên dưới và 1 bồn trộn, ở trên bồn chứa. - Bồn trộn tùy theo mẻ trộn, có thể đặt hàng từ 300kg/mẻ, 500kg/mẻ, 1 tấn/mẻ, 2 tấn/mẻ. - Bồn chứa thông thường thì chứa hết 1 mẻ trộn. - Trục trộn nằm ngang, cánh trộn kiểu cánh vít. - Tùy theo nhu cầu, bồn chứa có thể két nối với 1 hoặc 2 vít tải cấp liệu cho cân đóng bao
  • Máy trộn bột trét tường, bột bả
    Mã: Máy trộn bột trét

    Máy trộn bột trét tường, bột bả - Máy trộn bao gồm 1 bồn chứa, ở bên dưới và 1 bồn trộn, ở trên bồn chứa. - Bồn trộn tùy theo mẻ trộn, có thể đặt hàng từ 300kg/mẻ, 500kg/mẻ, 1 tấn/mẻ, 2 tấn/mẻ. - Bồn chứa thông thường thì chứa hết 1 mẻ trộn. - Trục trộn nằm ngang, cánh trộn kiểu cánh vít. - Tùy theo nhu cầu, bồn chứa có thể két nối với 1 hoặc 2 vít tải cấp liệu cho cân đóng bao