Cân phễu - cân bồn - cân nhập liệu

- Hệ thống cân điện tử bồn, cân phễu – giải pháp trong việc kiểm soát lượng nguyên liệu (gạo, phân bón, nguyên liệu sản xuất, xi măng ...) trong các dây chuyền sản xuất công nghiệp, hệ thống nhập liệu, thu mua.
- Hệ thống cân điện tử cân phối trộn: định lượng các loại nguyên liệu khác nhau cho từng mẻ trộn trong dây chuyền sản xuất công nghiệp.